საბარათე ინსტრუმენტით განხორციელებული ტრანზაქციების კონვერტაციის პირობები