საჯარო შეტყობინება საბანკო ანგარიშების გახსნა / დახურვასთან დაკავშირებით